Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego galeriazacnie.pl określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie galeriazacnie.pl (zwanego dalej: „galeriazacnie.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. w zakresie prowadzenia konta, otrzymywania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
 2. Sprzedającym jest Magdalena Cichoracka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Cichoracka z siedzibą w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 20/7, NIP 8762402072, REGON 389223833, e-mail czesc@galeriazacnie.pl, tel 507 365 896, która jest właścicielem Galerii Zacnie.
 3. Do korzystania z galeriazacnie.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsob Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Ubuntu w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego galeriazacnie.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników galeriazacnie.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta galeriazacnie.pl, zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży Produktów dostępnych w galeriazacnie.pl
 5. Dostęp do Regulaminu każdy z użytkowników może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku „Regulamin” na stronie galeriazacnie.pl, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie trwałym nośniku.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia, a także otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
 7. Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów i Gości będących Konsumentami.

Definicje

Galeria Zacnie/Sprzedający – Magdalena Cichoracka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Cichoracka z siedzibą w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 20/7, NIP 8762402072, REGON 389223833, e-mail: czesc@galeriazacnie.pl, tel 507 365 896, która jest właścicielem Galerii Zacnie.

Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest autorem Dzieł przeznaczonych są sprzedaż, w galeriazacnie.pl. Na potrzeby Regulaminu za Artystę będzie uważana również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której dzieła przeznaczone są na sprzedaż w galeriazacnie.pl

Klient - osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonego zakupu, korzystająca z galeriazacnie.pl, posiadająca Konto w sklepie internetowym galeriazacnie.pl

Gość - osoba fizyczna przeglądająca lub korzystająca ze strony galeriazacnie.pl, nieposiadająca Konta lub niebędąca do niego zalogowana

Kupujący – Klient lub Gość dokonujący zakupów przez stronę galeriazacnie.pl

Konsument – Klient, bądź Gość będący osobą fizyczną, dokonujący na stronie galeriazacnie.pl czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Klientem, obejmujący informacje o jego aktywności na stronie galeriazacnie.pl, w tym informacje podawane przez Klienta na stronie galeriazacnie.pl

Zamówienie – zamówienie na Dzieło złożone przez Klienta lub Gościa za pośrednictwem galeriazacnie.pl

Dzieło – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem galeriazacnie.pl, zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę.

Dostawa – usługa przewozu przedmiotów zakupionych przez Kupującego, świadczona przez profesjonalnych przewoźników, wybranych przez Kupującego przy finalizacji zamówienia.

Newsletter — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom, na ich wyraźną pisemną zgodę, otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych informacji handlowych i marketingowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez osobę adres e-mail lub numer telefonu.

Regulamin/Umowa o świadczenie usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów i Gości, Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, Gościa i Sprzedającego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Klienta lub Gościa, Dzieła za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem lub Gościem a Sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Dzieła, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każde Dzieło jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedający w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Dzieła od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Dziełami.

Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedającego na rzecz Klienta lub Gościa za pośrednictwem galeriazacnie.pl, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedającym, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

 

Prawa i obowiązki Galerii Zacnie

 1. Galeria zajmuje się promocją Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Klienta lub Gościa, w imieniu, na rachunek i na rzecz Artysty.
 2. Galeria jest stroną transakcji dokonywanej z Klientem lub Gościem tzn. jest stroną umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię Zacnie jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu.
 4. Zamieszczone w galeriazacnie.pl informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny).
 5. Wszystkie Dzieła prezentowane w ramach galeriazacnie.pl, znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł tj. Artystów. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach galeriazacnie.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Gość lub Klient powinien skontaktować się z Galerią Zacnie, pod adresem: czesc@galeriazacnie.pl.
 6. Galeria Zacnie prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Klienta lub Gościa.
 7. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 8. Galeria Zacnie zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 9. Galeria Zacnie nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego lub Gościa w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 10. Galeria Zacnie nie dokonuje dostawy towaru w rozumieniu przepisu art. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Galeria nie świadczy usług na podstawie umowy komisu.
 11. Galeria Zacnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Galeria Zacnie może odmówić Klientowi lub Gościowi sprzedaży Dzieła, jeżeli:
  - nie dysponuje już Dziełem,
  - Klient lub Gość nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła w tym adresu e-mail i nr telefonu
  - Klient lub Gość we wskazanym czasie nie uiści opłaty z tytułu zakupu Dzieła w należytej wysokości,
 13. Galeria Zacnie zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.
 14. Galeria Zacnie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta i Gościa, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówień, Sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej (tu szczególnie proces reklamacji i zwrotów).
 15. Galeria Zacnie ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Przed każdym wysłaniem Zamówienia, Klient lub Gość powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcie umieszczone w prezentacji każdego Dzieła. Jeżeli Klient lub Gość będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią Zacnie kontakt pisząc na adres e-mail: czesc@galeriazacnie.pl .
 2. Klient lub Gość składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych. Nie wypełnienie formularza Zamówienia, bądź nie potwierdzenie przez Klienta lub Gościa oferty wysłanej przez Galerię Zacnie w odpowiedzi na Zamówienie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie przez Galerię anulowane.
 3. Klient lub Gość przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z galeriazacnie.pl przez Klienta lub Gościa oznacza, że zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń.

 

Zasady dokonywania zakupów

 1. Galeriazacnie.pl przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Rzeczywisty wygląd Dzieł opublikowanych w galeriazacnie.pl może ze względów specyfiki przekazu teleinformatycznego różnić się od wyglądu publikowanego na reprodukcjach fotograficznych. Klient lub Gość zobowiązuje się przed potwierdzeniem oferty złożonej przez Galerię do zgłoszenia wszelkich wątpliwości w związku z wyglądem Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za powyżej opisane różnice po potwierdzeniu oferty przez Klienta lub Gościa.
 3. Proces dokonywania zakupów:
  - złożenie Zamówienia,
  - sprawdzenie dostępności Dzieła przez Sprzedającego - ze względu na unikatowość oferowanych prac, zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone pod względem dostępności pracy,
  - wysłanie do Klienta lub Gościa potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z określeniem terminu i kosztów dostawy,
  - sprawdzenie oferty, potwierdzenie oferty, wpłata i zawarcie umowy przez Klienta lub Gościa,
  - zaksięgowanie wpłaty i dostarczenie Dzieła do Klienta lub Gościa,
 4. Zamawiający może otrzymać informacje dotyczącą statusu realizacji zamówienia kontaktując się z Galerią Zacnie. Informacje zostaną przesłane e-mailem zwrotnym na podany przez Klienta lub Gościa adres e-mail.
 5. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem lub Gościem indywidualnie drogą mailową. Galeria Zacnie dołoży wszelkich starań, aby zamówione Dzieła dotarły do Klienta lub Gościa w idealnym stanie i w umówionym terminie. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii Zacnie. Galeria Zacnie dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem lub Gościem.

 

Płatności i dostarczenie Dzieł

 1. Ceny Dzieł w galeriazacnie.pl, wyrażone w PLN, są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów przesyłki (dostarczenia, odebrania Dzieła oraz jego ubezpieczenia na czas przewozu). Dla Klientów lub Gości spoza granicy RP ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut na dzień złożenia Zamówienia, w banku, który prowadzi rachunek firmowy Galerii Zacnie.
 2. Zamówione Dzieła dostarczane są na koszt Klienta lub Gościa. Koszty przesyłki opisane są na stronie galeriazacnie.pl
 3. Zapłata za Dzieło dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Galerii Zacnie, zgodnie ze wskazaniami art. 6 ust. 5, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Klienta. Chwilą zapłaty jest; uznanie wpłaty Klienta na rachunku bankowym Galerii lub dokonania płatności za pomocą przelewy 24, lub zapłata gotówką w dniu odbioru Dzieła w Galerii. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży, w przypadku jej braku, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Kupujący wpłacając pieniądze w polu „tytuł przelewu” jest zobowiązany podać Tytuł Dzieła i jego Autora.
 5. Za zakupy w Galerii Zacnie Kupujący można zapłacić w następujący sposób:
  - przelewem na rachunek bankowy, dane do przelewu: Magdalena Cichoracka, ul. Półwiejska 20/7, 61-888 Poznań, nr konta CITI HANDLOWY: IBAN: PL 69 1030 0019 0109 8501 0158 4658
  - gotówką, co znaczy, że zapłata za zamówione Dzieło będzie pobrana przy odbiorze dzieła z Galerii Zacnie przy ul. Garbary 50 w Poznaniu. Termin zapłaty za dzieło w przypadku płatności gotówką wynosi 3 dni robocze od daty Zamówienia. Po tym terminie transakcja jest anulowana.
  - przy użyciu systemu płatności przelewy24
 6. Galeria Zacnie dostarcza zamówione Dzieło paczką pocztową lub przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłkami kurierskimi. Po uzgodnieniu z Klientem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła.
 7. Galeria Zacnie ma obowiązek i zobowiązuje się do dostarczenia Dzieła w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Dzieła odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić pisemnie, a wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił więcej niż jedno Dzieło odstąpienie dotyczyć może wszystkich bądź tylko wybranych przez Kupującego Dzieł, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Dzieło sprzedawane jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Dzieła (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszt odesłania Dzieła do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za Dzieło w sposób analogiczny do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Dzieło. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Dzieła z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Kupujący będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.
 4. W przypadku dokonania zakupów przez Kupującego na kwotę uprawniającą do darmowej dostawy, częściowe odstąpienie od umowy uprawnia Sprzedającego do domagania się zwrotu kosztów dostawy w wysokości najtańszej płatnej metody dostawy oferowanej przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający może dokonać potrącenia kosztów dostawy z kwotą odpowiadającą cenie zwracanego Dzieła.
 5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Kupującemu zwrócone Dzieło na jego koszt. Niezastosowanie się przez Kupującego do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Kupującego.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty obiekt został dostosowany lub przetworzony na życzenie Kupującego, w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtram.

 

Reklamacje

 1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty indywidualne, często używane, zaś płótno należy do rzeczy miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom, mikrowgięciom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to znakomita ich większość nosi ślady upływu czasu.
 2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Kupujący może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Dzieła z umową bądź wad Dzieła, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać osobiście w Galerii Zacnie przy ul. Garbary 50, na adres pocztowy Sprzedawcy: Galeria Zacnie, ul. Garbary 50, 61-869 Poznań, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail: czesc@galeriazacnie.pl . Reklamacja może, lecz nie musi, zostać złożona przy użyciu formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej galeriazacnie.pl lub w Galerii Zacnie przy ul. Garbary 50.
 4. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego nie stanowi uznania reklamacji przez Sprzedającego.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w galeriazacnie.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta lub Gościa związane ze składaną reklamacją. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Dzieła, wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Dzieło lub jego fotografię podlegające reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.
 6. Złożenie wraz z reklamacją dzieła lub przesłanie fotografii Dzieła będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się̨ do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przekazania przez Kupującego reklamacji.
 10. Kupujący ma możliwość odwołania się ̨ od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji.
 11. Sprzedający rozpatrzy żądania Kupującego biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  - łatwość i szybkość wymiany Dzieła na wolny od wad lub naprawy reklamowanego Produktu,
  - charakter wady (istotna czy nieistotna),
  - fakt czy Dzieło było już wcześniej reklamowane.
 12. Sprzedający może odmówić żądaniu Kupującego dotyczącemu wymiany bądź naprawy Dzieła pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Dzieła jest niemożliwa do zrealizowania. Sprzedający zaproponuje wówczas alternatywne rozwiązanie.
 13. Kupujący zostanie zawiadomiony przez Sprzedającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wybranej przez Klienta, tj. pocztą, drogą elektroniczną lub telefonicznie - na dane kontaktowe wskazane przez Kupującego w reklamacji lub osobiście w Galerii Zacnie przy ul. Garbary 50.
 14. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: hJp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 15. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności za Dzieło. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Dzieła z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Kupujący będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Kupującemu przed zawarciem transakcji, w stosunku do której następuje zwrot ceny.
 16. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością ̨ zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Dzieła ogranicza się ̨ do uprawnienia Kupującego do żądania usunięcia wad. Sprzedający, wedle swego wyboru, niezwłocznie wadę usunie o ile będzie to możliwe. Sprzedający może także odstąpić́ od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Dzieło dotknięte wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Dzieła w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących (zwanych dalej: „Danymi osobowymi”), jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach galeriazacnie.pl w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży, komunikacji z Kupującymi i rozpatrywania
  reklamacji), a także archiwizacji transakcji oraz wysyłania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  - zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu,
  - konieczności wykonania umowy na rzecz Kupującego lub
  - uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Kupujących – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Sprzedającemu Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej oraz otrzymaniem informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
 5. Odbiorcami Danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedającego odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Kupujących, a także obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Zamówień, prowadzenia Konta Klienta w galeriazacnie.pl, subskrypcji Newslettera. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe dotyczące Kupujących oraz innych osób, których dane zgłosił Kupujący, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności i Cookies, której treść dostępna jest na stronie www.galeriazacnie.pl

 

Newsletter

 1. Klient lub Gość ma możliwość zlecenia przesyłania informacji handlowych i marketingowych w postaci Newslettera w ramach świadczonych przez Sprzedawcę Usług elektronicznych, na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient lub Gość jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje.
 2. 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Klienta lub Gościa:
  - udostępnienia co najmniej swojego adresu e-mail, w odpowiednim polu, lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
  - zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny/potwierdzający wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona).
 3. Świadczenie Usług elektronicznych Newsletter przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 4. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony. 5. Klient lub Gość jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym Kupujących na stronie www.galeriazacnie.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Kupującym na adres e-mail przypisany do ich Konta lub podany przy rejestracji dotyczącej subskrypcji Newslettera powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Kupujących mogą nastąpić w terminie krótszym. Kupujących, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Kupującego, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w www.galeriazacnie.pl (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sprzedający korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Klient lub Gość sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsob Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Kupujących elementów graficznych (w tym logo "Galeria Zacnie"), układu i kompozycji strony internetowej galeriazacnie.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, pomiędzy Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechnywybrany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi właściwości ogólnej bądź przemiennej.
 7. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu ............. roku.

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy